[TB] Thông báo tình hình kho TQ và ưu đãi FREE 100% PDV ngày 11/11