[TB] Chương trình Siêu Khuyến mại tháng 12/2022 và Thông báo điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng NDT ngày 05/12/2022