[TB] KHUYẾN MẠI FREE PDV CHO ĐƠN TMDT NGÀY 30 – 31/10/2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NGÀY ĐỘC THÂN 11/11/2023