Chú ý: Nhập đầy đủ danh sách khách hàng được gán
sửa lại tên cho đúng chính tả
mỗi email chỉ nhập 01 lần ko nhập trùng